UK Bookmakers

Historia Biblioteki w Krośniewicach

Sytuacja bibliotek i czytelnictwa zmieniła się z chwilą wydania 17 kwietnia 1946 r. Dekretu „O bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi”. Podniósł on rangę tych palcówek, które już istniały, uznając ich zbiory za dobro narodowe. Umożliwił również powoływanie bibliotek do służenia dobru ogólnemu. Na jego podstawie utworzono ogólnopolską sieć bibliotek publicznych.
 
W takich okolicznościach 1 stycznia 1947 r. została powołana Miejska Biblioteka Publiczna w Krośniewicach. Datę i okoliczności powstania Biblioteki udało się ustalić części z zachowanych materiałów archiwalnych, a w większości z relacji najstarszych mieszkańców miasta. Z ich relacji wynika, że prekursorami działań na rzecz powstania tej pierwszej kulturalno – oświatowej instytucji byli pracownicy urzędu Miejskiej Rady Narodowej.. Byli wśród nich Zygmunt Mizgalski – sekretarz urzędu, którego żona Zofia Mizgalska prowadziła bibliotekę do roku 1953.
 
Biblioteka początkowo mieściła się w budynku Miejskiej Rady Narodowej. W roku 1950 przeniesiono Bibliotekę do budynku przy ulicy Poznańskiej 10, a 19 stycznia przeniesiono ponownie do budynku przy ulicy Poznańskiej 2, gdzie placówka zakotwiczyła na dłużej. Biblioteka otrzymała do swojej dyspozycji dwa duże pomieszczenia. Były one częścią zajazdu , gdzie obecnie znajduje się Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego.
 
Początkowo księgozbiór Biblioteki był bardzo skromny. W roku 1947 liczył zaledwie 260 woluminów. W następnych latach ilość książek systematycznie wzrastała. W roku 1966 wynosił już 6166 woluminów. Głównym źródłem uzupełniania zbiorów był zakup biblioteki powiatowej, której zadania pełniła Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie. W niewielkim procencie w zakupach książek do Biblioteki partycypowała Miejska Rada Narodowa. Fundusze na książki pochodziły również z dotacji zakładów pracy znajdujących się na terenie Krośniewic, jak również z dochodów działającego przy Bibliotece Koła Przyjaciół Biblioteki. Zakupy dokonywane były pod kontem jak najlepszego zaspokajania potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta.
Od maja 1953 roku, rozpoczęła pracę w Bibliotece pani Zofia Michalska, która pracowała w placówce do stycznia 1972 roku, kiedy to przeszła na zasłużoną emeryturę.
 
W roku 1966 Biblioteka otrzymała trzeci lokal, z przeznaczeniem na czytelnię dla dzieci. Od tego czasu udostępniała swoje zbiory w wypożyczalni i dwóch czytelniach. Księgozbiór ogólny i podręczny ustawiony był według układu rzeczowego, czyli Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Do dyspozycji czytelników były oddane w wypożyczalni katalogi ogólne – alfabetyczny i rzeczowy. Rzeczowy przeznaczony był dla księgozbioru podręcznego. Dla dzieci przeznaczony był katalog tytułowo – poziomowy. W wypożyczalni stosowało się wolny dostęp do półek. W czytelniach udostępniano księgozbiór podręczny oraz prasę. Opracowywano również kartoteki. Należały do nich kartoteka adresów, nagród Nobla, życiorysów pisarzy, wymowy nazwisk pisarzy obcych, cytatów.
W roku 1966 zarejestrowano w Bibliotece 810 czytelników, co stanowiło 22,1% w stosunku do ilości mieszkańców. Od tego roku Biblioteka zaczęła prowadzić dwa punkty biblioteczne, które znajdowały się we wsiach Głaznów i Teresinie. Punkty te miały swoje siedziby w Klubach Książki i Prasy „Ruch”.
 
Prowadzone były różnorodne formy pracy z czytelnikiem. Dla czytelników dorosłych organizowane były spotkania literackie oraz spotkania z ludźmi kultury. W latach 1967 – 1972 Bibliotekę odwiedzili m.in. Ewa Nowacja, Bogumił Kładkowski – aktor Teatru Komedia w Warszawie, Jan Dobraczyński, artyści Teatru Wielkiego w Łodzi.
 
W tym czasie w bibliotece pracowały dwie osoby Pani Zofia Michalska pełniąca obowiązki kierownika Biblioteki oraz Danuta Głoskowska. W 1972 r. Pani Zofia Michalska przeszła na emeryturę. 1 stycznia 1972 r. przyjęto do pracy w Bibliotece panią Janinę Kucharską na stanowisko kierownika. W styczniu 1976 r. w związku z powiększającym się stale stanem księgozbioru oraz czytelników, zatrudniono w bibliotece jeszcze jedną osobę, p. Mirosławę Smolczewską.
W 1984 r. Urząd Miasta i Gminy w Krośniewicach zakupił budynek przy ul. Poznańskiej 16, do którego przeniesiona została Biblioteka. Lokal składał się z pięciu pomieszczeń. 15 maja 1985 r. w związku z planowanym otwarciem Oddziału dla dzieci zostały przyjęte do pracy następne dwie osoby. 1 września 1985 r. został oficjalnie otworzony Oddział dla dzieci przy Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Krośniewicach. W tym czasie M.G.B.P koordynowała prace dwóch filii działających na terenie gminy, w Jankowicach i Nowem Kutnowskim. Stan księgozbioru na koniec 1986 r. liczył ogółem 34895 woluminów, zarejestrowano 2469 czytelników. Rok po roku zwiększały się zasoby biblioteki.
 
Kolejne lata to okres, w którym na mocy Ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. właścicielem i organizatorem biblioteki stał się Urząd Gminy Krośniewice. Oznaczało to miedzy innymi finansowanie placówki z budżetu miasta. Z chwilą uchwalenia przez Sejm ustawy o samorządzie terytorialnym, uległy zmianom warunki działalności bibliotek publicznych w Polsce.
Ustawa ta głosiła, że prowadzenie bibliotek stało się zadaniem gmin. Zadania samorządów wobec bibliotek zostały dokładnie określone w Ustawie z dnia 17 maja 1990 r. o podziale kompetencji. Ustawa ta przeniosła z ustawy o bibliotekach na samorządy następujące uprawnienia i obowiązki:
 
1. Tworzenie, łączenie, przekształcanie i znoszenie bibliotek.
2. Nadawanie statutów bibliotekom.
3. Zapewnienie bibliotekom odpowiednich warunków działania i rozwoju, a w szczególności dostarczania lokalu z odpowiednim wyposażeniem; środków finansowych na prowadzenie biblioteki, w tym na zakup materiałów bibliotecznych; doskonalenie pracowników oraz pomoc metodyczną i bibliograficzną.
4.Zakładanie i utrzymywanie bibliotek publicznych oraz zapewnienie im odpowiednich warunków działania i rozwoju.
5. Nadzorowanie bibliotek publicznych.
 
Przed wszystkimi gminami stanęły, więc do realizacjo poważne zadania. Marcowa ustawa wskazała dobry punkt wyjścia do tworzenia bibliotekom odpowiednich warunków działania i rozwoju. Do pozytywnych zmian, jakie zaistniały w bibliotekarstwie polskim po wprowadzeniu ustaw o samorządzie terytorialnym, należała poprawa w zakresie wyposażenia technicznego, komputerowego, a także otwierania nowych działów i przenoszenie bibliotek do nowych pomieszczeń.
 
Po 1990 r. zaczęto wprowadzać oszczędności, redukując ilość stanowisk bibliotekarskich, zmniejszając zakup nowości wydawniczych, spowodowanych niedoborami finansowymi gmin. To między innymi z tego powodu w 1996 roku Uchwałą Rady Miejskiej dokonano połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej. Utworzono Gminne Centrum Kultury, którego dyrektorem została p. Janina Kucharska. Pomimo zupełnie innej specyfiki pracy, udało się stworzyć instytucję koordynującą zarówno działalność z zakresu szerzenia kultury masowej, jak i tej trochę wyższej, którą oferowała biblioteka.
Stan księgozbioru w roku 1996 wnosił ogółem 40163 woluminy. Zarejestrowanych było 2026 czytelników. Przez cały czas trwała promocja czytelnictwa poprzez lekcje biblioteczne, spotkania z pisarzami, pogadanki itp.
 
W dniu 22 maja 1997 roku obchodzono 50 rocznicę otwarcia biblioteki w Krośniewicach. Jubileusz połączony z Dniem Bibliotekarza i Działacza Kultury obchodzono uroczyście w obecności władz gminnych w osobach Burmistrza Gminy Krośniewice p. Lecha Zagórowskiego, zastępcy Burmistrza p. Ryszarda Borzuchowskiego. Obecni byli również przedstawiciele władz wojewódzkich: dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki i Sportu p. Natalia Kalinowska-Witek, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Płocku p. Bożena Strzelecka. Wśród gości znaleźli się także bibliotekarze, działacze i animatorzy kultury z terenu kutnowskiego i łęczyckiego oraz sponsorzy. Jubileusz uprzyjemniły występy dziecięcego teatrzyku oraz Kapeli Ludowej.
 
Przez następne lata biblioteka funkcjonowała w dwóch odrębnych pomieszczenia, co jednak nie przeszkodziło szerokiemu propagowaniu czytelnictwa i pełnieniu pewnego rodzaju misji społecznej. Od roku 1997 do 2004 w budżecie biblioteki na zakup nowości przeznaczone było średnio 13 tysięcy zł. rocznie.
Biblioteka nie zajmuje się tylko wypożyczaniem lub udostępnianiem wybranych pozycji wydawniczych na miejscu. Jednym z istotnych zadań placówki jest przekazywanie informacji, na którą zapotrzebowanie bardzo szybko wzrasta. W związku z tym pojawiła się konieczność komputeryzacji zbiorów. Biblioteka otrzymała nieodpłatnie w roku 1999 program komputerowy MAK. Program ten przekazała placówce Biblioteka Narodowa w Warszawie. Od tego momentu były prowadzone prace związane z komputeryzacją zbiorów a co za tym idzie lepszą informacją dla czytelnika.
 
W roku 2004 roku do głównej siedziby biblioteki przy ul. Poznańskiej powrócił Oddział dla dzieci. Przeprowadzka była bardzo korzystna, ponieważ dzieci bardzo chętnie spędzające czas w bibliotece mogły od tej chwili cieszyć się dużą czytelnią. W tym samym roku władze samorządowe gminy Krośniewice podpisały umowę z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji na mocy, której biblioteka została zgłoszona do ogólnopolskiego programu „Ikonka”. Program ten umożliwił użytkownikom stały dostęp do Internetu. Powstała czytelnia internetowa z trzema stanowiskami komputerowymi. Warunkiem przystąpienia do programu było posiadanie stałego łącza internetowego, które biblioteka posiadała od roku 2002. Dzięki staraniom pracowników w bibliotece przybywało sukcesywnie stanowisk komputerowych. Jeden komputer dla potrzeb biblioteki przekazał Senat RP łącznie z drukarką.
 
W tej chwili biblioteka ma do swojej dyspozycji trzy komputery w czytelni komputerowej oraz pięć komputerów wykorzystywanych przez pracowników. Wszystkie komputery pracują w sieci. Znacznie ułatwia to pracę poprzez korzystanie z baz danych innych bibliotek w całej Polsce.
Obecnie biblioteka działa biblioteka działa na podstawie:
 
1. Ustaw.y z dnia 25 paździenika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
3. Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
4. Statutu Gminnego Centrum Kultury w Krośniewicach.
 
Załącznikiem do Statutu jest regulamin biblioteki, który głosi, że do podstawowych zadań Biblioteki Publicznej w Krośniewicach należy:
 
1. Gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu.
3. Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
4. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.
5. Popularyzacja zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa.
6. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami naukowymi, oświatowo – wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami społeczno – politycznymi w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczeństwa.
 
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

PARTNERZY:

 herb-krosniewice logo leiber 
 zuk  sm
 expom  BANK-SPOLDZIELCZY
 muks  

Szybki kontakt:

Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach

ul. Łęczycka 19a 
99-340 Krośniewice
tel./fax: 24 252-51-09

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

All CMS Templates - Click Here